Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (plik .pdf do pobrania): Podstawa_programowa_kl.0-VIII_2017r .pdf

Podstawa programowa to akt prawny, ustalany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Podstawy programowe określają cele i zadania kształcenia szkolnego, wskazują obowiązkowy na danym etapie edukacyjnym zestaw treści nauczania, określają, jakie umiejętności powinien opanować uczeń w trakcie kształcenia.

Podstawa programowa stanowi punkt wyjścia do opracowania programów nauczania poszczególnych przedmiotów, a także programów wychowawczych.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego precyzuje zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie ósmoklasisty.

(źródło: http://men.gov.pl)